O PROJEKCIE - OGÓLNIE

                                                                         

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościelna 6 41-303 Dabrowa Górnicza jest Beneficjentem i realizuje Projekt pt: „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V, Działania: 5.3.

Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Efektem będzie podniesienie umiejętności praktycznych, kompetencji zabiegowych i wiedzy absolwentów Uczelni, co doprowadzi do wejścia na rynek pracy kompetentnych i wyszkolonych pielęgniarek/pielęgniarzy w sposób praktyczny odpowiadając na potrzeby przyszłych pracodawców – podmiotów leczniczych.

Projekt w całości będzie realizowany z poszanowaniem zasad równości szans płci oraz osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2018 do 30.09.2020 r.

W ramach Projektu planuje się przeszkolenie 65 osób będzie to kadra naukowo-dydaktyczna, zarządzająca i techniczna oraz przewiduje się w ramach Projektu szkolenia i warsztaty metodami symulacji medycznej dla 243 studentów.

 

O PROJEKCIE
POBIERZ
  • PODANIE
  • REGULAMIN
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
PROJEKT: "ROZWÓJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ"