REGULAMIN REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

                                                                                    
REGULAMIN REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH DO PROJEKTU:
"Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej"
nr projektu: POWR.05.03.00-00-0071/17§ 1
Postanowienia ogólne.
1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad rekrutacji kadry naukowo-dydaktycznej WSPS w charakterze Uczestników projektu "Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej" nr projektu: POWR.05.03.00-00-0071/17 (dalej zwany Projektem)
2. Regulamin określa zasady rekrutacji kadry naukowo-dydaktycznej do Uczestnictwa w projekcie.
3. Procedura naboru do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

§ 2
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
1. Kanclerz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej dla przeprowadzenia rekrutacji kadry naukowo-dydaktycznej do Projektu powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. Komisja składa się z trzech członków powoływanych każdorazowo.
3. Komisja może podejmować swoje czynności, jeżeli obecni są co najmniej dwaj jej członkowie.
4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury rekrutacji kadry naukowo-dydaktycznej do Projektu.
5. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji.
6. Po zakończeniu procedury rekrutacji uczestników projektu Sekretarz Komisji sporządza protokół.

§ 3
Etapy rekrutacji.
1. Ogłoszenie o rekrutacji do projektu na stronie www.wsps.pl
2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów.
3. Analiza dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną oraz sporządzenie protokołu przez Sekretarza Komisji.
5. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.
6. Ogłoszenie wyników naboru.

§ 4
Ogłoszenie o rekrutacji do projektu
1. Ogłoszenie o naborze Uczestników projektu podczas umieszcza się na stronie internetowej www.wsps.pl.
2. Ogłoszenie o naborze do Projektu zawiera:
a) nazwę i adres Beneficjenta
b) krótki opis Projektu,
c) określenie wymagań związanych z naborem do projektu (niezbędne i dodatkowe),
d) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie miejsca i terminu składania dokumentów,
g) określenie terminu i miejsca publikacji listy rankingowej oraz zasad wyboru Uczestników projektu.
3. Termin składania dokumentów nie powinien być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od opublikowania ogłoszenia.

§ 5
Składanie dokumentów rekrutacyjnych.
Po ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej www.wsps.pl następuje składanie dokumentów przez Kandydatów i przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów chętnych do Uczestniczenia w projekcie.
Kandydaci obowiązani są złożyć dokumenty takie jak:
- kopia dyplomu ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo i posiadanie tytułu magistra
- kopia dokumentów potwierdzająca staż pracy co najmniej 2 lata
- wniosek pracownika naukowo-dydaktycznego o udział w projekcie (Załącznik nr 2).

§ 6
Sprawdzenie dokumentów , sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do Projektu
1. Komisja Rekrutacyjna sprawdza dokumenty złożone przez Kandydatów do uczestnictwa w projekcie i sporządza listę osób, które zgłosiły się do projektu.
2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające następujące wymagania:
- są zatrudnieni przez Beneficjenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa - posiadają staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat 3. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów z pkt 2.
4. Sekretarz Komisji sporządza protokół z rekrutacji.

§ 7
Ogłoszenie wyników naboru
O wynikach naboru ogłasza się na stronie www.wsps.pl

§ 8
Złożenie przez osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie niezbędnych dokumentów
1. Po zakończeniu procedury naboru osoby zakwalifikowane do Uczestnictwa w pojecie składają następujące dokumenty:
- oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie - deklarację uczestnictwa w projekcie.

§ 10
Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.
2. Regulamin obowiązuje do końca realizacji Projektu tj. 30.09..2020 r.

DO POBRANIA
O PROJEKCIE
POBIERZ
  • PODANIE
  • REGULAMIN
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
PROJEKT: "ROZWÓJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ"