REKRUTACJA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

                                                                                          

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację dla pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach projektu pt: „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu kadra naukowo - dydaktyczna WSPS będzie uczestniczyć w szkoleniach praktycznych z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, umożliwią one wzrost kompetencji wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek/pielęgniarzy poprzez wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej.

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy WSPS spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników naukowo-dydaktycznych (Załącznik 1).

Wypełniony wniosek pracownika o udział w projekcie (Załącznik 2) należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPS) lub przesłać poczta tradycyjną w terminie do 26 marca 2018 r. do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztowa decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Lista rankingowa będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Budynku WSPS przy ul. Kościelnej 6 w Dąbrowie Górniczej oraz na stronie www.wsps.pl w dniu 28 marca 2018 r.

O PROJEKCIE
POBIERZ
  • PODANIE
  • REGULAMIN
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
PROJEKT: "ROZWÓJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ"